Oficiálne pravidlá súťaže - Chcete túto objednávku zadarmo?

 


1. Organizátorom súťaže je spoločnosť DETSKAPOSTEL s.r.o., IČO: 47 429 151, so sídlom  Zemianska Dedina 75, 027 43 Nižná, SR,  spoločnosť zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.60353/L (ďalej len „organizátor“).

2. Názov súťaže je „Božský nábytok: Chcete túto objednávku zadarmo?“ (ďalej aj ako „súťaž“). Súťaž oficiálne trvá od 22.3.2019 až do odvolania organizátorom.

3. Do súťaže je možné zapojiť sa takto:

Objednaním ľubovoľného produktu z e-shopu www.detskapostel.com
a po jeho doručení uverejnením fotografie na osobnom profile súťažiaceho na sociálnych sieťach Facebook a/alebo Instagram,
pričom je potrebné do popisu na fotografii vložiť označenie organizátora @detskapostel.com a hashtag #bozskynabytok.

4. Hlavnou výhrou v súťaži je vrátenie 100 % zaplatenej ceny objednávky z www.detskapostel.com. Táto výhra bude udeľovaná 1x mesačne, a to do 7 dní od posledného dňa súťažného mesiaca.

5. Vedľajšou výhrou v súťaži sú detské drevené LED lampičky, ktorými organizátor každý mesiac odmení 5 najkrajších alebo najzaujímavejších fotografií mesiaca podľa vlastného hodnotenia. 

6. Každá súťažná fotografia musí byť označená (@detskapostel.com, #bozskynabytok). Bez uvedeného označenia organizátor uverejnenú fotografiu nebude akceptovať.

7. Súťažnú fotografiu je možné uverejniť na sociálnej sieti Facebook a na Instagrame, resp. na oboch týchto sociálnych sieťach zároveň. Fotografia musí byť verejne prístupná, inak nebude zaradená do súťaže.

8. Pokiaľ bude fotografia uverejnená a riadne označená aj na Facebooku, aj na Instagrame, bude zvýhodnená:

- v kolách, kedy sa žrebuje: zaradená do žrebovania až 2x
- v kolách, kedy sa budú spočítavať lajky: bude spočítavaný celkový počet lajkov na Facebooku + na Instagrame


9. Každý súťažiaci môže v súťaži vyhrať preplatenie objednávky iba jedenkrát.

10. Facebook a Instagram sú nezávisle fungujúce platformy a môžu ich sprevádzať prípadné výpadky, napr. nezobraziť obsah aj napriek tomu, že súťažiaci svoju fotku riadne označí.

11. Aby si bol súťažiaci istý, že jeho fotografia bola zapojená do súťaže, môže poslať organizátorovi odkaz na uverejnenú fotografiu na mail fotozakaznikov@detskapostel.sk. Zaslanie odkazu na tento e-mail nie je podmienkou súťaže.

12. Fotografie zapojené do súťaže budú použité na marketingové účely organizátora. Súťažiaci účasťou v súťaži túto skutočnosť berie na vedomie a súhlasí. Týmto sa myslí najmä stiahnutie fotografie organizátorom a následne: zverejnenie v internetovom obchode organizátora, na sociálnych sieťach organizátora, v newsletteroch, letákoch, plagátoch a iných masovokomunikačných prostriedkoch po neobmedzenú dobu. Organizátor sa pritom zaväzuje pristupovať ku všetkých fotografiám citlivo a s rešpektom.

13. Do súťaže je možné zapojiť sa iba ak boli produkty zakúpené cez e-shop organizátora www.detskapostel.com. Organizátor si túto skutočnosť overí pri kontaktovaní výhercu prostredníctvom čísla objednávky.

14. Stredobodom pozornosti na fotografii má byť produkt objednaný z Detskapostel.com.

15. Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek s vlastnou fotografiou tovaru objednaného z Detskapostel.com, aj keď objednávku uskutočnil niekto iný (napríklad dcéra, ktorá sa zapojí do súťaže s objednávkou svojej mamy a pod.). Avšak pri kontaktovaní v prípade výhry musí poskytnúť číslo objednávky.

16. Okrem fotografie budú v súťaži uznané aj videá a gify. Organizátor ich bude posudzovať rovnako, ako fotografie.

17. Súťaž prebieha v pravidelných mesačných kolách, pričom spôsob výberu výhercu organizátor mesačne obmieňa a vopred zverejní na svojej webovej stránke https://www.detskapostel.com/sutaz/, nasledovne:

1. kolo: losovanie z fotografií uverejnených od 22.3. - 30.4.2019
2. kolo: odmenenie najlajkovanejšej fotografie uverejnenej od 1.5. - 31.5.2019
3. kolo: losovanie z fotografiíí uverejnených od 1.6.-30.6.2019
4. kolo: odmenenie najlajkovanejšej fotografie uverejnenej od 1.7. - 31.7.2019
...atď.

17. Súťažiacim je zakázané zverejňovať hanlivý alebo vulgárny obsah, nesúvisiacu reklamu, texty šíriace neznášanlivosť, poburujúce texty a obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi, je duplicitný alebo zjavne nesúvisí so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo takýto obsah odmietnuť.

18. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zo súťaže bez upozornenia vylúčiť súťažiaceho, u ktorého nadobudne podozrenie z podvodného a nečestného súťaženia, napr. získavanie falošných lajkov.

19. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, avšak vždy s inou fotografiou, ktorú riadne súťažne označí.

20. Organizátor upovedomí vylosovaného súťažiaceho (ďalej len “výherca”) o výhre prostredníctvom komentára a súkromnej správy na Facebooku a/alebo Instagrame. V prípade, že výherca na informáciu o výhre:

- nezareaguje do 14 kalendárnych dní
- odmietne výhru
- odmietne poskytnúť svoje údaje pre doručenie výhry
- uvedie adresu doručenia mimo SR

stráca nárok na výhru a počas nasledujúceho pracovného dňa bude kontaktovaný náhradný výherca. Náhradnému výhercovi bude poskytnutý rovnaký čas 14 dní na reakciu k výhre a poskytnutie údajov k doručeniu v rámci SR. Ak túto podmienku nesplní, výhra v danom mesačnom kole prepadá.

21. Mená výhercov budú po ukončení každého súťažného kola uverejnené na www.detskapostel.com/sutaz.

22. Výhercom bude hlavná výhra v podobe vrátenia ceny objednávky, vrátená do 30 dní. Vedľajšia výhra v podobe detskej drevenej LED lampičky bude rovnako doručovaná s ohľadom na aktuálnu skladovú dostupnosť u organizátora. V prípade dlhodobej nedostupnosti tohto produktu (viac ako 40 dní) ponúkne organizátor výhercovi detskej lampičky náhradnú výhru.

23. Organizátor si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky súťažného kola, a to najmä v prípade technických problémov so sociálnymi sieťami, ktoré by znemožnili riadne vyhodnotenie súťažného kola. 

24. Organizátor doručuje výhry len na území SR. Organizátor  je oprávnený súťaž zrušiť či zmeniť  a zmenu zverejní rovnakým spôsobom ako pravidlá súťaže. Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou.Výhry zo Súťaže môžu byť predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). V zmysle zákona o dani z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, v hodnote neprevyšujúcej 165,97 eura za výhru, sú oslobodené od dane. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry je organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry. Vyššie uvedený spôsob zdanenia môže podliehať zmenám v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, v akom ich poskytol počas trvania súťaže a jej vyhodnotenia na účely určenia výhercu a odovzdania výhry a na dobu trvania súťaže a jej vyhodnotenia a odovzdania výhier, najviac 3 mesiace od ukončenia súťaže.  Súťažiaci vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä oprávnenia vyžadovať informácie o spracúvaní osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vyžadovať potvrdenia o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje, právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov ako aj právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním, a to písomne na adrese organizátora.

25. Spolu so zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí, spoločnosti Facebook a Instagram, cez ktoré je súťaž realizovaná, voči nemu nemajú žiadne záväzky. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťami Facebook a Instagram a nie je s ňou nijako spojená.

K zabezpečeniu kvalitných služieb a na analýzu na tejto webovej stránke používáme súbory cookies. Viac informácií.